Hornická činnost a činnosti prováděné hornickým způsobem

Hornická činnost a související práce byly nosným programem společnosti od jejího vzniku. Jednalo se zejména o problematiku důlních plynů, zejména jejich monitoring a možnosti potenciálního využití, dále sanace odvalů, monitoring, likvidace a zajištění starých důlních děl atd. V současné době se společnost zabývá hlavně zabezpečováním starých důlních děl.

Společnost EUROGAS a.s. vlastní příslušná oprávnění a licence k těmto druhům hornické činnosti:

  • práce k zajištění stability podzemních prostor,
  • práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
  • zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin,
  • vrtání vrtů s délkou nad 30 m,
  • práce na zpřístupnění starých důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
  • podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostor o objemu větším než 300 m3 horniny,
  • dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu.