Nakládání s nebezpečnými odpady

Pojem „odpad“ definuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech jako každou movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Podle zákona o odpadech dochází ke zbavování se odpadu těmito způsoby:

  • předáním movité věci k využití nebo odstranění ve smyslu zákona o odpadech,
  • předáním jí osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona o odpadech,
  • odstraněním movité věci osobou samotnou.

Tento zákon rovněž upravuje nakládání s odpady a ukládá každému obecnou povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Pokud však vzniku odpadů nelze zabránit, musí být využity nebo odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s právními předpisy.

Zákon o odpadech stanoví, že nakládat s odpady a zbavovat se jich je možné pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.

Co se týká nebezpečných odpadů, jejich nakládání se řídí zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi. Není-li v zákoně o odpadech stanoveno jinak, je možné s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Při takovém nakládání nesmí být ohroženo lidské zdraví ani nesmí být ohrožováno či poškozováno životní prostředí.

Dále nesmí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy, kterým je např. zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č.  254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Společnost EUROGAS a.s. provádí nakládání s odpady včetně nebezpečných jako doplňkovou činnost zejména v rámci sanačních zásahů, případně odstraňování staveb. Jde o přepravu a likvidaci odloučených kalů ze sanační stanice, výkopové zeminy, která nesplňuje legislativní požadavky na uložení na povrchu terénu, kontaminovaného demoličního odpadu atd. Výše uvedené činnosti jsou realizovány ve spolupráci se specializovanými firmami a koncovými zařízeními pro likvidaci odpadů.

Společnost vlastní veškerá potřebná oprávnění k nakládání se všemi druhy odpadů.