Laguny Ostramo – provedení screeningového doprůzkumu zemin v prostoru lagun R0 a R1

objednatel

Diamo, s.p.

lokalita

laguny Ostramo v Ostravě – Mariánských Horách

obor činnosti

průzkumy znečištění

popis

Cílem prací bylo ověření dříve získaných průzkumných dat, dále získání nových dat pro statistické hodnocení a vyhodnocení vzájemného vztahu mezi NEL, C10-C40 a PAU (v sušině a ve výluhu). Průzkumné práce zahrnovaly vrtné práce, vzorkovací práce a laboratorní práce. Veškerá získaná data byla následně zpracována a statisticky vyhodnocena, včetně porovnání s předchozími průzkumy. Na základě učiněných závěrů vyhodnocení byl navržen další postup prací v zájmové lokalitě.